U-värde – ett mått på hur byggnaden isolerar mot värmeförluster

För att spara energi i ett hus är det viktigt att så lite värme som möjligt kan läcka ut genom klimatskalet. Genom att isolera ordentligt minskas risken att värme förloras.

U-värdet anger hur väl en vägg eller ett fönster förhindrar att värme släpps ut från en byggnad. Med andra ord hur bra en del i byggnaden isolerar mot värmeförluster. Ju lägre U-värdet är desto bättre.
U-värdet mäts i Watt per kvadratmeter och grad. En vägg med ett U-värde på 1,0 innebär att den förlorar 1,0 Watt per m2 vid en grads temperaturskillnad.

Um värde

Ett um värde är ett medelvärde på husets totala U-värde. För att ta fram detta värde krävs en specifik beräkning. Man tar hänsyn till storlek och antal på fönster och dörrar, husets storlek och utformning. Värdet blir alltså unikt för just den byggnaden och kan alltså varierar från hus till hus.

Villa Varms U-värden

Villa Varms vägg har ett U-värde på 0,125 och takets U-värde är 0,081.

Våra fönster kommer från NorDan och heter Tanumsfönster. Våra standardfönster har ett U-värde på 0,9.

Ha ett helhetstänkande!

Vi på Villa Varm tycker att man ska ha ett helhetstänkande då man bygger energisnålt. Att kanske bara stirra sig blind på U-värdet hos en enskild byggnadskomponent leder inte till ett energismart hus! Vi ser istället till helheten och bygger hus där alla delar är präglade av energisnålt tänkande.

Kom ihåg att även god passform och noggrann montering är en viktig del för ett bra slutresultat.

Lågenergihus från Norrbotten